IR Contact

Company IR Contact:

Geng Lin, Executive Director

Email: lingeng@zghbxc.com

Phone: +133-3860-8887

                        Add:No. 200, Liu Gang Tou, Qinglin Community, Tangshan Township, Nanjing Jiangsu Province


 

Investor Relations Firm Contact:

Tony Tian, CFA

Weitian Group LLC
Phone: +1-732-910-9692
Email: ttian@weitianco.com